Avís Legal

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini “tallersbrosa.com” assumeixen i es comprometen a respectar.

Condicions d’ús

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Tallers Brosa S.L. pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, Tallers Brosa S.L. facilita als Usuaris l’ accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per Tallers Brosa S.L. o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades .

A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Tallers Brosa S.L., d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu .

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de Tallers Brosa S.L., que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès .

Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Tallers Brosa S.L. o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir- se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts .

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de Tallers Brosa S.L. o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Tallers Brosa S.L. , o de tercers si escau. Per tant els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de Tallers Brosa S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Tallers Brosa S.L. o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Tallers Brosa S.L..

No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de Tallers Brosa S.L..

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Tallers Brosa S.L., els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen a la pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o de els Continguts subministrats .

No es declararà ni es donarà a entendre que Tallers Brosa S.L. ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç .

La pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per identificar la destinació de l’Hiperenllaç .

La pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats en l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat que remeten a pàgines els continguts són il·lícits, nocius, denigrants o violents, s’obliga a comunicar-ho a Tallers Brosa S.L. per escrit o bé a través de l’adreça de correu electrònic: info@tallersbrosa.com. L’establiment de l’ Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Tallers Brosa S.L. i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Tallers Brosa S.L. dels seus Continguts .

Disponibilitat de la Pàgina

Tallers Brosa S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, Tallers Brosa S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Tallers Brosa S.L. tampoc garanteix la utilitat de la pàgina i dels Continguts per a la realització de cap activitat en concret. Tallers Brosa S.L. exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts. La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació. Tallers Brosa S.L. no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Tallers Brosa S.L. amb les manifestacions, continguts o informació proveïts.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de Tallers Brosa S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari , en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, per tant, Tallers Brosa S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’ usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ ordinador de l’ usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Qualitat de la Pàgina

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que subministren per mitjà de la Pàgina, Tallers Brosa S.L. realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts.

La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

Tallers Brosa S.L. no té obligació de controlar la utilització que els Usuaris fan de la Pàgina i dels Continguts, encara que es reserva el dret de fer-ho. En el seu cas s’informarà als Usuaris de la utilització de “cookies” o de qualsevol altre mitjà tècnic que permeti la “traçabilitat” i seguiment de la navegació dels Usuaris pels diferents continguts de la Pàgina.

Tallers Brosa S.L. exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics o inconsistències tècniques que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Tallers Brosa S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts posats a disposició dels Usuaris, o els que aquests en l’ús de aquest Portal puguin oferir a tercers, sent l’usuari l’únic responsable dels mateixos en tota la seva extensió, declinant tota derivació de responsabilitat de Tallers Brosa S.L. des d’aquest moment. Tallers Brosa S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a :

La manca d’exactitud, pertinència i/o actualitat dels continguts.

La inadequació per qualsevol classe de propòsit i el no compliment de les expectatives generades pels continguts.

Les errades, vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra manera transmesos o posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través de la Pàgina i dels Continguts.

Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Tallers Brosa S.L..

Els retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues a Internet, línies telefòniques o en altres sistemes electrònics.

Terceres persones en intromissions il·legítimes fora del control de Tallers Brosa S.L..

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de Tallers Brosa S.L. a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. Tallers Brosa S.L., no obstant això, queda autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Tallers Brosa S.L. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina. Tallers Brosa S.L. es reserva el dret a publicar en la pàgina, o retirar de la Pàgina, totalment o parcialment, qualsevol contingut, informació o material, a la seva exclusiva discreció .

Tallers Brosa S.L. podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Continguts a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en l’Avís Legal, així com a emprendre les accions de tot ordre que puguin procedir.

Tallers Brosa S.L. compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. Les dades de caràcter personal només s’obtindran per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut, i que seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat , o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació .

Quan es demanin dades personals a través de tallersbrosa.com, l’usuari serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades, sent informat prèviament, de forma clara i inequívoca, que les Dades Personals facilitades seran incorporades a un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, el titular i responsable és Tallers Brosa S.L., inscrit adequadament en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els Usuaris així mateix es fan responsables i es comprometen a comunicar a Tallers Brosa S.L. qualsevol canvi en les dades que els afecten i que hagin subministrat prèviament, als efectes de complir amb el principi d’exactitud de les dades personals emmagatzemades en fitxers.

La finalitat del fitxer i/o tractament de dades és l’adequada gestió de les relacions entre el cessionari de les dades personals i Tallers Brosa S.L.. Les dades només seran cedides a tercers si cal per al compliment correcte i gestió de les obligacions establertes en la relació entre el cessionari de les dades i Tallers Brosa S.L. No s’efectuarà cap altra cessió de les dades sense el consentiment exprés del cessionari de les dades personals. Tallers Brosa S.L. està autoritzada a enviar informació relacionada amb les activitats de Tallers Brosa S.L. sempre que el cessionari no s’oposi expressament .

Així mateix, li informem que vostè pot en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei 15 /1999. El Responsable del Fitxer és: Tallers Brosa S.L. amb CIF: B17391780, i amb domicili a la Ctra Santa Coloma 37, baixos. 17.178 Les Preses (Girona) , incloent en l’escrit prova fefaent de la identitat del peticionari.

Jurisdicció

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Girona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls .