Escala accés altell

  • Date: febrero 4, 2022
  • Filtres: Escales

Projecte de fabricació i muntatge d’una estructura per a escala accés a altell

El client encarrega la fabricació i muntatge d’una estructura d’una escala per a accedir a un altell situat a 3.0 metres d’alçada. L’existència d’una porta condiciona el disseny de l’estructura. S’opta per fabricar una passarel·la de 2.4m per damunt de la porta i repartir els 14 esgraons restants en l’espai disponible.

Primerament, es procedeix a la fabricació al taller de les 2 costelles en tub estructural 140x60x4mm i els suports dels esgraons en passamà 30x6mm ja foradats per collar la fusta. La barana també es munta a taller en tub Ø40mm. Posteriorment, es transporta en camió-grua fins a l’obra on es procedeix al muntatge definitiu.

Acabat ferro pintat amb capa d’imprimició gris

Últims projectes